MahidolWit FrontPage.
MahidolWitt.com
ศิษย์เก่า
มหิดลวิทย์ฯ


หน้าแรก
สารบัญ
ทำเนียบรุ่น
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รวมลิงก์เว็บไซต์
ระบบสมาชิก
ผู้จัดทำ


ค้นหา:เว็บบอร์ดมหิดลวิทย์ดอทคอม

[ตอบกระทู้นี้]


การตั้งสมาคม

(สำหรับการประชุมชมรมนักเรียนเก่าฯ วันที่ 7 พ.ย. 2553)

ทะเบียนสมาคม
1. การขอจดทะเบียนสมาคม
ให้ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ กองกำกับการ 3
กองตำรวจสันติบาล 2 สำนักงานตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับในกรุงเทพมหานคร
หรือที่ว่าการอำเภอ/ที่ว่าการกิ่งอำเภอ สำหรับในจังหวัด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด

1.1 ข้อบังคับของสมาคม
1.2 รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 10 คน
1.3 รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะป็นกรรมการของสมาคม
1.4 รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
1.5 แผนผัง ที่ตั้งสังเขปของสมาคม ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี)
1.6 หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม
1.7 สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิกและผู้จะเป็นกรรมการสมาคม
1.8 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

การขอจดทะเบียนสมาคมดังกล่าว หากมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับจิตใจ ระเบียบประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรม
และวัฒนธรรมฝ่ายหญิงหรือสตรี ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแนบสำเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
ตามกฏหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติพร้อมกับการยื่นคำขอด้วย
2. การขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.2 ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
จำนวน 3 ชุด

2.1 รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
2.2 ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
2.3 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่า และข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
2.4 แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมและหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของสมาคม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ตั้ง
3. การขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.3 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ของสมาคม พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด

3.1รายงานการประชุมของสมาคม ที่มีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลง
กรรมการของสมาคม พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด
3.2 ข้อบังคับของสมาคม
3.3 รายชื่อกรรมการเก่าและรายชื่อกรรมการใหม่
3.4 สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนา
ทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่
4. อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาคม
4.1 ค่าจดทะเบียนสมาคม 2000 บาท
4.2 ค่าจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมหรือค่าจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของ
สมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมบางส่วน ครั้งละ 200 บาท
4.3 ค่าขอตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
4.4 ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองถูกต้อง ฉบับละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
4.5 ค่าคำขอให้นายทะเบียนดำเนินการใด ๆเกี่ยวกับสมาคม ครั้งละ 5 บาท


โดย: เว็บมาสเตอร์โจ้ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 07:55 น. IP:Unknown

ความคิดเห็นที่ 1:
ที่มา http://www.dopa.go.th/dload/assoi.htm กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โดย: เว็บมาสเตอร์โจ้ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 07:57 น. IP:Unknown

ความคิดเห็นที่ 2:
รับปรึกษาการตั้งสมาคมจริงๆ mgrich88@gmail.com
โดย: toni mgrich@gmail.com วันที่ 5 มกราคม 2554 00:03 น. IP:Unknown

แสดงความคิดเห็น
 
ข้อความ:
 
PIN: (พิมพ์เลขสองห้าสามสามในนี้)
ชื่อ:
อีเมล์:
 
 
 
คำสั่งพิเศษ:

ตัวหนาๆ = [b]ตัวหนาๆ[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.dpst.net = [url]http://www.dpst.net[/url]

N.Onparn@dpst.net = [email]N.Onparn@dpst.net[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

แทรกรูปภาพ [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]